Visa du học Canada

Dễ hay khó khi muốn xin Visa du học Canada

600x421xcanada-visa1-jpg-pagespeed-ic-gj3nrylai1 Lý lịch tư pháp đối với người trên 18 tuổi hoặc tờ khai giám hộ đối với người dưới 18 tuổi Lưu ý 1: Nếu muốn xin nhập cư ở Quebec phải có giấy chấp nhận nhập cư vào Quebec (Certificat d’acception du Quebec). Hồ sơ xin cấp giấy chấp nhận này sẽ được gửi