Xin thẻ xanh khi người phối ngẫu qua đời như thế nào la đúng

Lưu ý: Giai đoạn chuyển tiếp chỉ áp dụng đối với các góa phụ/góa vợ kết hôn dưới 2 năm tại thời điểm cái chết. Những góa phụ/góa vợ nào kết hôn trên 2 năm phải tự làm đơn trong vòng 2 năm sau khi người công dân qua đời.
Trước đây thì góa phụ/góa vợ được self-petition (tức là tự làm đơn lấy) và xin thường trú nếu: 1) hôn nhân được ít nhất 2 năm khi người công dân qua đời; 2) góa phụ/góa vợ phải làm đơn trong vòng hai năm sau khi người công dân qua đời; và 3) góa phụ/góa vợ chưa tái hôn.

Sự đòi hỏi hôn nhân được ít nhất 2 năm khi người công dân qua đời đã bị bãi bỏ vào ngày 28 tháng 10 năm 2009 trong Department of Homeland Security Appropriations Act of 2010, Public Law 111-83 (tạm dịch là Bộ Luật An Ninh Nội Ðịa Bổ năm 2010). Bởi vì đạo luật loại bỏ các từ “cho ít nhất 2 năm” trong bộ luật di trú, cho nên góa phụ/góa vợ của công dân Mỹ đã kết hôn với bất kỳ độ dài của thời gian có thể tự nộp đơn I-360, nhưng vẫn phải nộp đơn trong thời hạn hai năm lúc người công dân qua đời. Ngoài ra, nếu người phối ngẫu của người công dân Hoa Kỳ nộp đơn I-130 trước khi chết, đơn I-130 được tự động chuyển đổi sang đơn I-360 sau cái chết của người bảo lãnh. Ðây là một thay đổi vĩnh viễn của pháp luật, và trường hợp liên quan đến một cái chết xảy ra vào hoặc sau khi sự thông qua của đạo luật vào ngày 28 tháng 10 năm 2009 phải được xét xử phù hợp. Còn sự yêu cầu các góa phụ/góa vợ không tái hôn không có gì thay đổi.

Ðạo luật Public Law 111-83 này có một giai đoạn chuyển tiếp cho các trường hợp tử vong xảy ra trước ngày 28 tháng 10 năm 2009, có hiệu lực cung cấp cơ hội cho bất kỳ góa phụ/góa vợ kết hôn chưa đầy hai năm, tại bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ, để nộp đơn I-360 trong vòng hai năm thông qua đạo luật. Vì giai đoạn chuyển tiếp này, một góa phụ/góa vợ có vợ hoặc chồng chết bất cứ lúc nào trước khi 28 tháng 10 năm 2009 có thời hạn cuối được tự làm đơn là 28 tháng 10 năm 2011. Ðây là một thời hạn quan trọng bởi vì nếu cái chết xảy ra cách đây hơn 2 năm, người góa phụ/góa vợ đó sẽ không thể đủ điều kiện tự làm đơn nếu người đó bỏ lỡ thời hạn.

Ðiển hình, một góa phụ/góa vợ có vợ hoặc chồng chết vào năm 1985 và lúc người công dân qua đời hôn nhân chưa đủ 2 năm, người góa phụ có thể nộp đơn xin theo tình trạng thân nhân trực thuộc (tức là immediate relative) trên mẫu đơn I-360 trước ngày 28 tháng 10 năm 2011. Tuy rằng mẫu đơn I-360 phải được nộp trước thời hạn ngày 26 tháng 10 năm 2011, người góa phụ không cần thiết phải hoàn thành quá trình nhập cư theo ngày đó.

di-tru-my-va-chuyen-giay-to-xin-the-xanh-10-nam
Lưu ý: Giai đoạn chuyển tiếp chỉ áp dụng đối với các góa phụ/góa vợ kết hôn dưới 2 năm tại thời điểm cái chết. Những góa phụ/góa vợ nào kết hôn trên 2 năm phải tự làm đơn trong vòng 2 năm sau khi người công dân qua đời.

Có một số trường hợp ngoại lệ với thời hạn cho những trường hợp được coi là “pending” vào ngày luật ban hành là ngày 28 tháng 10 năm 2009. Sở Di Trú đã ban hành hướng dẫn để hỗ trợ trong việc xác định trường hợp nào là “pending” và trường hợp nào yêu cầu phải nộp đơn I-360 mới. Nếu hồ sơ nào được coi là “pending” thì đương đơn không cần phải nộp đơn lại và Sở Di Trú sẽ tự động chuyển hồ sơ bảo lãnh đó sang hồ sơ self-petition theo mẫu đơn I-360. Vì ngày 28 tháng 10 năm 2011 là thời hạn chót và sau đó người góa phụ sẽ không được hưởng bất cứ quyền lợi nào hết, cho nên nếu đương đơn có thể nộp mẫu đơn I-360 mới thì nên nộp trước thời hạn chót để bảo vệ quyền lợi của mình.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *