Sở thuế IRS

Vợ chồng đỡ chịu trách nhiệm thuế của nhau thế nào khi ở Mỹ

1474517965 Trong số những người có thể đủ điều kiện để có thêm thời gian là những người phối ngẫu trong các mối liên hệ bị ngược đãi hoặc những người không có lý do gì để tin rằng người phối ngẫu kia đã không trả các hóa đơn thuế và không hề được thông báo